Gestió Integral

En molts casos l'entitat titular d'una instal·lació esportiva opta per delegar la gestió íntegrament a una empresa especialitzada que es fa càrrec, amb un alt grau d'autonomia i per un període limitat de temps, de tota la responsabilitat del funcionament i dels serveis.

Enaquests casos els serveis s'organitzen d'acord amb els àmbits següents:

 • Atenció al públic i administració
 • Programació tècnica i oferta de serveis i activitats
 • Imatge, màrqueting i comunicació
 • Manteniment i neteja
 • Recursos humans
 • Econòmic - financer
 • Prevenció de riscos laborals
 • Qualitat

Aspectes importants en la gestió integral:

 1. Les línies estratègiques iles directrius vénen marcades per l'Administració o entitat privada que contracta els serveis.
 2. Existència d'un control compartit per l'entitat contractant i l'empresa de serveis. Per dur a terme aquest control és convenient crear una comissió de seguiment formada per representants de l'entitat esportiva i de l'empresa de serveis que realitza la gestió.

La gestió integral ofereix un ampli ventall d'avantatges tant per la part contractant com per la contractada, entre les quals destaquem:

 1. L'entitat pública o privada que opta per la contractació d'una empresa de serveis esportius obté rendiments econòmics, socials i esportius, sense un cost econòmic addicional. A més, una gestió d'aquest tipus ofereix la possibilitat de marcar les directrius, exigir qualitat i exerceix el control desitjat.
 2. L'empresa de serveis desenvolupa la gestió econòmica que li permet obtenir circulant i d'aquesta manera evitar les tensions de tresoreria provocades pel retard en elsc obraments. Un altre factor important és la possibilitat d'establir una relació àgil amb els proveïdors i les entitats que intervenen en la gestió.


Hem de destacar que el tractament global de tots els aspectes que intervenen en el funcionament general de la gestió permeten assolir una gran coherència en totes les accions. Per aquest motiu una gestió integral garanteix el rendiment social, econòmic i esportiu de la instal•lació.