En els últims anys la gestió de centres esportius, tant públics com privats, s'ha anat orientant cap a dos modalitats de gestió, la contractació de prestació de serveis o la gestió integral.

Al llarg de la nostra trajectòria hem acumulat una àmplia experiència en ambdues modalitats fins arribar a treballar en 29 centres esportius, en els quals, en l'actualitat, prestem servei a més de 200.000 usuaris cada any, principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona i d'altres zones del nord-est d'Espanya.

Quan a una empresa de serveis se li concedeix la gestió d'una instal·lació esportiva cal que tingui present una sèrie de paràmetres: fórmula jurídica que s'adopta (concert, gestió interessada, arrendament, etc.), magnitud de la cessió (absoluta, parcial o d'ús), objecte de la cessió (equipament, programa esportiu o servei complementari) rendiment que es vol obtenir (social, econòmic, esportiu), etc.

D'acord amb la participació en les àrees de responsabilitat, SEAE estableix dos grans models de gestió: GESTIÓ INTEGRAL I PRESTACIÓ DE SERVEIS.