Avís Legal

 

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Sius plau, llegeixi detingudament aquest avís legal i condicions d'ús (les"Condicions d'ús"), doncs el mateix regula l'accés, navegació i ús del llocweb--------- (el "Lloc Web") - d'ara endavant, a efectes d'aquestes Condicionsd'Ús, s'entendrà per "Usuari" la persona que accedeixi, navegui i/o faci ús delLloc Web-. Aquest lloc web manté la imatge i l'estructura de -------, malgratque actualment ja s'ha incorporat a la família del grup Forus, la web principalde la qual es www.forus.es

L'observançai compliment d'aquestes Condicions d'Ús serà exigible a qualsevol Usuari queaccedeixi i navegui pel Lloc Web, de manera que, si no està d'acord amb elstermes exposats, no navegui ni utilitzi el Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE FORUS DEPORTE Y OCIO S.L (Antic SEAE)

 

• Denominació social: FORUS DEPORTE Y OCIO S.L. (FORUS)
• Domicili social: Avenida del Plantío 11, Coslada - 28821, MADRID.
• Número de NIF: B- 86329331.
• Dades d'inscripció: inscrita en el registro mercantil de Madrid, tomo 29284, foli 77, full M-527126.

 

 

OBJECTE I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Lafinalitat del Lloc Web es compartir i donar a conèixer l'activitat del GrupForus, així com els serveis prestats per les empreses que el conformen.

Enel cas de voler saber més, pot contactar-nos per correu ordinari en l'adreçacorresponent al seu domicili social.

L'accés,navegació i ús del Lloc Web té caràcter lliure i gratuït (excepte els costosderivats per la connexió a internet, que son assumits per l'Usuari en front alproveïdor de serveis que tingui contractat) i la seva visualització i ús norequereix registre previ ni contractació de cap servei.

Aefectes d'aquestes Condicions d'Ús, deu entendre's per Lloc Web tots elssubdominis i directoris inclosos sota el mateix, i incloent el seu codi font,així com qualsevol informació que aparegui i/o pugui visualitzar-se en elmateix, entre d'altres, a títol enunciatiu però no limitatiu, fotografies,textos, vídeos, articles periodístics, signes distintius, articles d'opinió,noticies de premsa, marques, noms comercials i d' altres creacions iprestacions qualssevol, així com aquelles altres creacions, continguts i/oprestacions que encara no essent visibles siguin objecte de protecció (el "Contingut")

Grupo Forus es reservael dret de denegar, modificar i /o retirar l'accés al Lloc Web i als Contingutssense necessitat de comunicar-ho als Usuaris. Així mateix, Grupo Forus esreserva el dret d'efectuar, sense necessitat de preavís, les modificacions queconsideri oportunes en el Lloc Web, entre d'altres raons, per a millorar laqualitat, rendiment, eficàcia del seu sistema, del Lloc Web i de la sevaconnexió, podent canviar, suprimir, ampliar o reduir, tant la informació,Continguts i serveis, com la forma en la que aquests apareguin presentats olocalitzats. Així mateix, Grupo Forus si ho precisa, podrà limitar l'accés acerts Continguts, informació, i inclús suprimir el Lloc Web de la Xarxa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GrupoForus es titular o ha obtingut els corresponents drets, llicencies i/oautoritzacions sobre els drets de la propietat intel·lectual i industrial delLloc Web i dels Continguts, programes d'ordinador i la selecció i/o disposiciódels continguts del Lloc web.

Encap cas s'entendrà que l'accés, navegació i /o l'ús del Lloc Web impliqui unarenuncia, transmissió, autorització o cessió, total ni parcial, del dret depropietat intel·lectual i industrial per part de Grupo Forus a favor del'Usuari, amb l'excepció d'un dret d'ús atorgat a l'Usuari per la utilitzaciódel Lloc Web i dels Continguts amb fins de consulta de la informació disponiblesobre els serveis i informació disponible al Lloc. Aquest dret d'us es ambcaràcter de no exclusiva, no sublicenciable ni transferible a tercers.

Ambl'excepció del dret de l'ús anterior, queda expressament prohibit a l'Usuari lareproducció, transformació, comunicació pública, distribució, supressió,extracció, reutilització o l'ús de qualsevol altra naturalesa, de tot o part delLloc Web i del Contingut que no estigui expressament autoritzat en aquestesCondicions d'Ús, malgrat que la Llei així ho permeti o l'Usuari hagi obtingutla corresponent autorització per escrit de Grupo Forus i/o del corresponenttitular del drets.

Pertot lo anterior, qualsevol ús no autoritzat expressament per Grupo Forus o, enel seu cas, el tercer que correspongui serà considerat un incompliment greudels drets de la propietat intel·lectual o industrial, i donarà lloc a lacorresponent indemnització de danys i perdujicis per part de l'Usuari.

 

ÀREA DE CONTACTE

GrupoForus posa a disposició dels Usuaris, una adreça de correu ordinari amb lafinalitat de poder contactar amb les seves oficines centrals.

Encas de que l ‘Usuari faci ús de l'àrea de contacte, l'Usuari garanteix que éstitular de la informació facilitada o que posseeix tots els drets necessaris opertinent autorització per la seva divulgació, que tal divulgació es veritable,exacte, complerta i actual, i que no suposa revelació d'informació confidencialo secret comercial sense el corresponent consentiment, ni vulneració de captipus d'exclusivitat o dret titularitat o dret d'un tercer.

ENLLAÇOS

 • Enllaços a pàgines webs de tercers

Elsenllaços o vincles que poguessin constar en el Lloc Web i que hagin estatinclosos per Grupo Forus es posen a la disposició de l'Usuari únicament amb lafinalitat de facilitar accés a altres continguts de tercers. No obstant, es faconstar que Grupo Forus no gestiona els llocs webs als que redirigeixi ni esresponsable del contingut dels mateixos.

Aixímateix, es fa constar que Grupo Forus no té cap obligació de control sobre elsllocs webs de tercers ni sobre el contingut inclòs en els mateixos.

Igualment,es fa constar que Grupo Forus no dona suport ni es responsable delscomportaments, característiques o continguts dels enllaços de tercers ni de captransacció que l ‘Usuari pugui realitzar amb el proveïdor de dits enllaços.

GrupoForus actuarà amb la diligencia deguda en el cas que arribi a tenir coneixementefectiu de que a través d'un lloc web d'un tercer s'estan duent a termeactivitats il·lícites o lesionant béns d'un tercer.

 • Enllaços amb destí al Lloc Web

Enel cas que l'Usuari estigués interessat en establir enllaços al Lloc Web, deuràfer-ho conforme a la Llei, a les presents Condicions d'Ús i complir tot lodisposat a continuació:

-       L'enllaç vincularà amb la pàgina principal (Home) del Lloc Web.

-       L'enllaç deu estar complert i mostrar el Lloc Web en la seva totalitat.

Encap cas es podrà remetre al Lloc Web mitjançant frame o marc, és a dir,incorporant-ho dintre de la pròpia pàgina del tercer; ni podrà utilitzar-se elContingut de manera separada i independent del Lloc Web.

Encap cas podran dur-se a terme en les pàgines webs en les que d'inserti l‘enllaç al Lloc Web, manifestacions i/o comentaris falsos, inexactes oincorrectes en relació al Lloc Web, Grupo Forus, els seus usuaris, clients iserveis ni treballadors.

GrupoForus podrà sol·licitar en qualsevol moment la retirada de dit enllaç sensetenir que oferir justificació , bastant únicament la comunicació a tal efecte.

 

GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'Usuariserà responsable de l'ús que faci del Lloc Web i dels Continguts. Per loanterior, Grupo Forus no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús quel'Usuari faci del Lloc Web i /o del Contingut, ni, per lo tant, del danys iperjudicis que puguin es puguin ocasionar a tercers per aquest ús. Enparticular, Grupo Forus no serà en cap cas responsable de les infraccions queen matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial puguin portar-se aterme per part dels Usuaris.

L'Usuariserà en tot moment responsable de qualssevol comentaris, opinions, enllaços,informació i qualsevol altre comentari que publiqui a través del Lloc Web omitjançant enllaç al mateix, així com qualssevol danys i perjudicis que ditapublicació pogués causar a tercers.

GrupoForus no s'obliga a fer seguiment i control de la veracitat, exactitud,actualització de les dades subministrades pels Usuaris, essent aquests elsúnics responsables de qualsevol dany i perjudici generat com a conseqüència deproporcionar dades falses, inexactes, incomplertes i no actualitzades,exonerant, per tant, a Grupo Forus de qualsevol responsabilitat derivadad'això.

GrupoForus no garanteix que el Lloc Web ni qualsevol Contingut, servei o funció dedit lloc es trobi lliure d'errors o interrupcions.

GrupoForus tampoc assumeix la responsabilitat , ni serà responsable de les següentsactuacions, a mode enunciatiu derivada de o per:

 

 • El mal ús que el Usuari pugui realitzar del Lloc Web.
 • El mal funcionament del navegador i/o del Lloc Web.
 • La continuïtat dels Continguts del Lloc Web.
 • L'absència de virus i /o demés components nocius al Lloc Web o alservidor que els subministra , tant en lo relatiu a la visualització delsContinguts pels Usuaris com en la descarrega dels mateixos (d'estar habilitada)
 • Els continguts i serveis prestats per altres pàgines web en les quel'Usuari pot tenir accés des de els enllaçosfacilitats en el Lloc Web.
 • La invulnerabilitat del Lloc Web, ni del software utilitzat, distribuïto obtingut del mateix.
 • El major o menor rendiment dels Continguts albergats en el Lloc Web.
 • Els danys o perjudicis que pugui causar qualsevol persona, bé a simateixa o a tercers, que infringís les condicions, normes i instruccions queGrupo Forus estableix en aquest Lloc Web.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat delLloc Web.
 • Qualssevol accions o actuacions que poguessin realitzar en relació ambla vulnerabilitat de drets a tercers, especialment, en relació amb la propietatintellectual o industrial o drets d'imatge.

Existeixencertes lleis que no permeten la fixació de límits sobre garanties implícites,ni la exclusió o la limitació de determinats danys i perjudicis. En el suposatde que dites lleis resultin d'aplicació, part o la totalitat de les normesanteriorment indicades podrien no resultar d'aplicació i l'Usuari podria nodisposar de drets addicionals.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

GrupoForus podrà tractar les seves dades personals conforme a lo disposat en laPolítica de Privacitat.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

GrupoForus es reserva el dret de modificar o actualitzar en cada moment lesCondicions d'Ús amb efectes immediats. Per això, li recomanem que cada cop queaccedeixi al Lloc Web, llegeixi detingudament les Condicions d'Ús.

IL·LEGALITAT

Lanul·litat o inaplicabilitat de qualsevol terme o clàusula d'aquestes Condicionsd'Ús a qualsevol circumstància o part, no afectarà a la validesa del mateix nia la validesa de la resta dels seus termes i clàusules , ni a l'aplicació de ditterme o clàusula a una altra circumstància o part, tot això serà vàlid iaplicable fins on estigui permès per la Llei.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions d'Ús es regiran iinterpretaran de conformitat amb la legislació espanyola comú.

En el cas que la normativa aplicable prevegi la possibilitat desotmetre's a un fur, Grupo Forus i l'Usuari, amb renuncia al seu propi fur o elque pogués correspondre'ls, per la interpretació i resolució dels conflictesque poguessin sorgir entre elles com a conseqüència d'aquestes Condicions d'Ús,es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid capital.

Política de privacidad

 

ÁREA DE CONTACTO

Grupo Forus pone a disposición de los Usuarios, una dirección de correo ordinario con la finalidad de poder contactar con sus oficinas centrales.

En el caso de que el Usuario haga uso del área de contacto, el Usuario garantiza que es titular de la información facilitada o que posee todos los derechos necesarios o pertinente autorización para su divulgación, que tal información es verdadera, exacta, completa y actual, y que no supone revelación de información confidencial o secreto comercial sin el correspondiente consentimiento, ni vulneración de ningún tipo de exclusividad o derecho titularidad de un tercero.

El Usuario reconoce asumir cualquier tipo de responsabilidad resultado de la revelación de información, ya sea en su nombre o de un tercero, eximiendo de responsabilidad y manteniendo indemne a Grupo Forus en todo momento.

ENLACES

• Enlaces a páginas webs de terceros

Los enlaces o vínculos que pudieran constar en el Sitio Web y que hayan sido incluidos por Grupo Forus se ponen a disposición del Usuario únicamente con la finalidad de facilitar acceso a otros contenidos de terceros. No obstante, se hace constar que Grupo Forus no gestiona los sitios webs a los que redireccione ni es responsable del contenido de los mismos.

Asimismo, se hace constar que Grupo Forus no tiene obligación de control ninguno sobre los sitios webs de terceros ni sobre el contenido incluido en los mismos.

Igualmente, se hace constar que Grupo Forus no apoya ni es responsable de los comportamientos, características o contenidos de los enlaces de terceros ni de ninguna transacción que el Usuario pueda realizar con el proveedor de dichos enlaces.

Grupo Forus actuará con la diligencia debida en el caso de que llegue a tener conocimiento efectivo de que a través de un sitio web de tercero se están llevando a cabo actividades ilícitas o lesionando bienes o derechos de un tercero.

• Enlaces con destino al Sitio Web

En el caso de que el Usuario estuviera interesado en establecer enlaces al Sitio Web, deberá hacerlo conforme a la Ley, a las presentes Condiciones de Uso y cumplir todo lo dispuesto a continuación:

 El enlace vinculará con la página principal (Home) del Sitio Web.
 El enlace debe ser completo y mostrar el Sitio Web en su totalidad.

En ningún caso se podrá remitir al Sitio Web mediante frame o marco, esto es, incorporándolo dentro de la propia página del tercero; ni podrá utilizarse el Contenido de manera separada e independiente del Sitio Web.

En ningún caso podrán llevarse a cabo en las páginas webs en las que se inserte el enlace al Sitio Web, manifestaciones y/o comentarios falsos, inexactos o incorrectos en relación con el Sitio Web, Grupo Forus, sus usuarios, clientes y servicios ni trabajadores.

Grupo Forus podrá solicitar en cualquier momento la retirada de dicho enlace sin tener que ofrecer justificación alguna, bastando únicamente la comunicación a tal efecto.

 

 
GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

El Usuario será responsable del uso que haga del Sitio Web y de los Contenidos. Por lo anterior, Grupo Forus no asume responsabilidad alguna derivada del uso que el Usuario haga del Sitio Web y/o del Contenido, ni, por tanto, de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros por este uso. En particular, Grupo Forus no será en ningún caso responsable de las infracciones que en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial pudieran llevarse a cabo por parte de los Usuarios.

El Usuario será en todo momento responsable de cualesquiera comentarios, opiniones, enlaces, información y cualquier otro contenido que publique a través del Sitio Web o mediante enlace al mismo, así como de cualesquiera daños y perjuicios que dicha publicación pudiera causar a terceros.

Grupo Forus no se obliga a hacer un seguimiento y control de la veracidad, exactitud, actualización de los datos suministrados por los Usuarios, siendo éstos los únicos responsables de cualquier daño y perjuicio generado como consecuencia de proporcionar datos falsos, inexactos, incompletos y no actualizados, exonerando, por tanto, a Grupo Forus de cualquier responsabilidad deriva de ello.

Grupo Forus no garantiza que el Sitio Web ni cualquier Contenido, servicio o función de dicho sitio se encuentre libre de errores o interrupciones.

Grupo Forus tampoco asume la responsabilidad, ni será responsable de las siguientes actuaciones, a modo enunciativo derivada de o por:

• El mal uso que el Usuario pueda realizar del Sitio Web.
• El mal funcionamiento del navegador y/o del Sitio Web.
• La continuidad de los Contenidos del Sitio Web.
• La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos en el Sitio Web o en el servidor que los suministra, tanto en lo relativo a la visualización de los Contenidos por los Usuarios como en la descarga de los mismos (de estar habilitada).
• Los contenidos y servicios prestados por otras páginas web a las que el Usuario pueda tener acceso desde los enlaces facilitados en el Sitio Web.
• La invulnerabilidad del Sitio Web, ni del software utilizado, distribuido u obtenido del mismo.
• El mayor o menor rendimiento de los Contenidos albergados en el Sitio Web.
• Los daños o perjuicios que causare cualquier persona, bien a sí misma o a terceras, que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que Grupo Forus establece en este Sitio Web.
• Los daños ocasionados por la vulneración de los sistemas de seguridad del Sitio Web.
• Cualesquiera acciones o actuaciones que pudiere realizar en relación con la vulneración de derechos de terceros, especialmente, en relación con la propiedad intelectual o industrial o derechos de imagen.

Existen ciertas leyes que no permiten la fijación de límites sobre garantías implícitas, ni la exclusión o la limitación de determinados daños y perjuicios. En el supuesto de que dichas leyes resulten de aplicación, parte o la totalidad de las normas anteriormente indicadas podrían no resultar de aplicación y el Usuario podría disponer de derechos adicionales.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Grupo Forus podrá tratar sus datos personales conforme a lo dispuesto en la Política de Privacidad.

MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

Grupo Forus se reserva el derecho de modificar o actualizar en cada momento las Condiciones de Uso con efectos inmediatos. Por ello, le recomendamos que cada vez que acceda al Sitio Web, lea detenidamente las Condiciones de Uso.

ILEGALIDAD

La nulidad o inaplicabilidad de cualquier término o cláusula de estas Condiciones de Uso a cualquier circunstancia o parte, no afectará a la validez del mismo ni a la validez del resto de sus términos y cláusulas, ni a la aplicación de dicho término o cláusula a otra circunstancia o parte, todo lo cual será válido y aplicable hasta donde sea permitido por la Ley.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las presentes Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación española común.

En el caso de que la normativa aplicable prevea la posibilidad de someterse a un fuero, Grupo Forus y el Usuario, con renuncia a su propio fuero o el que pudiera corresponderles, para la interpretación y resolución de los conflictos que pudieran surgir entre ellas como consecuencia de estas Condiciones de Uso, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.