Productes i serveis
Imprimir

Gestió Interna

A nivell intern, SEAE Consultoria i Planificació, aplica el coneixement i l'experiència en la gestió esportiva i en l'assessorament als ens locals, proporcionant actuacions de millora dels processos interns per assolir la qualitat en la gestió global d'un equipament. Amb aquesta finalitat, el treball que porta a terme SEAE, es concentra en diversos àmbits.

 

Auditoria de la Gestió

Des de 2007 s'han implantat una sèrie d'indicadors en els diferents àmbits de la gestió de les instal · lacions on té presència el Grup SEAE, que permeten avaluar l'evolució de la gestió i alhora comparar els resultats en períodes determinats d'un equipament o en altres del mateix grup. Aquest coneixement de la informació permet optimitzar i millorar el quadre de comandament integral cap a la consecució de la qualitat total del servei.

També s'apliquen eines i plataformes informàtiques de gestió de documents i arxius arribant a quadres de comandament integrals per a la gestió.

Qualitat integral

Com a resposta a la situació del mercat esportiu actual, cada vegada més experimentat i exigent, i com a única via de millora a llarg termini, es fa imprescindible parlar de qualitat integral en la gestió esportiva. La gestió de la qualitat es basa en una direcció per processos enfocats a aconseguir l'excel · lència i en definitiva, la satisfacció total del client i la seva fidelització.

La gestió per processos dóna més importància a les accions i no tant a la jerarquia organitzativa, és a dir, es gestiona integralment des de tots els departaments amb l'objectiu d'evolucionar constantment cap a una millora contínua de la qualitat. Amb això s'intenta disminuir despeses, facilitar la comunicació interna i agilitar tràmits per donar respostes ràpides i eficaces als nostres clients.

La implantació d'aquest sistema beneficia a l'abonat i, conseqüentment, a les empreses del Grup Seae.

  • Afavorir la satisfacció del client i, conseqüentment, l'índex de fidelització.
  • Establir pautes de funcionament comunes a través dels protocols interns.
  • Optimitzar els costos variables de les instal  lacions.
  • Fomentar la formació dels recursos humans.
 

<< volver