Homologacions
La Divisió de manteniment del Grup SEAE aglutina el manteniment què realitza SEAE en els centres que gestiona així com en d'altres on presta serveis sota contracte de manteniment normatiu.

Per tal d'oferir tots els serveis, SEAE ha fet un pas més amb l'objectiu d'aconseguir la màxima autosuficiència i oferir als seus clients un ample ventall de manteniments articulats per una mateixa empresa.

Per això, SEAE s'ha convertit en una empresa mantenidora instal·ladora amb totes les homologacions i certificacions que la validen per realitzar gairebé qualsevol operació relacionada amb el manteniment dels centres esportius i la seva gestió.

A continuació exposem totes aquelles qualificacions i homologacions que ens permeten oferir un servei amb garanties:

 • Familia Legal: Reglament electrotècnic Baixa Tensió
 • Classificació per tipus d'instal.lació: Instal.lacons elèctriques baixa tensió
 • Homologació: Empresa instal.ladora, matenidora instal.lacions elèctriques, REIE CAT Especialistes RASIC 000307620
 • Familia Legal: Reglament d'instal.lacions tèrmiques en edificis RITE
 • Classificació per tipus d'instal.lació: Instal.lacons tèrmiques de calderes, climatització, ACS captació solar
 • Homologació: Empresa instal.ladora, matenidora instal.lacions elèctriques, REIE CAT Especialistes RASIC 000307620
 • Familia Legal: Reglament d'instal.lacions frigorifiques
 • Classificació per tipus d'instal.lació: Instal.lacions frigorífiques
 • Homologació: Empresa instal.ladora, matenidora instal.lacions elèctriques, REIE CAT Especialistes RASIC 000307620
 • Familia Legal: Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles. IG-B
 • Classificació per tipus d'instal.lació: Instal.lacions de gas
 • Homologació: Empresa instal.ladora IG-B RASIC 000307620
 • Familia Legal: Aigua. Codi Tècnic d'Edificació o reglamentació municipal
 • Classificació per tipus d'instal.lació: Manteniment i instal.lacions d'aigua en edificis
 • Homologació: Empresa instal.ladora, matenidora de sistemes d'aigua en edificis públics i privats. RASIC 000307620
 • Familia Legal: Legionel.la. Legislació estatal RD 865/2003. Legislació autonòmica Decret 352/2004
 • Classificació per tipus d'instal.lació: Prevenció de legionel.losi en instal.lacions de risc. Tractaments a tercers
 • Homologació: Empresa inscrita en el registre oficial d'eatabliments i Serveis Plaguicides de Catalunya, ROESP 5332CAT-LgB
 • Familia Legal: Reglament d'instal.lacions petrolíferes
 • Classificació per tipus d'instal.lació:  Instal.lacions hidrocarburs líquids de les classes C i D
 • Homologació: Empresainstal.ladora d'instal.lacions petrolíferes REIP1 categoria 1 (IP1) RASIC 000307620