Recursos humans

Per realitzar aquestes tasques MID compta amb un equip de professionals, altament experimentat en la conducció d'instal·lacions esportives d'ús massiu, integrats en la plantilla de SEAE, S.A.. Aquest grup humà dona resposta als requisits de les 15 concessions on es realitza la conducció i manteniment multitècnic i els contractes normatius que l'empresa té signats amb diferents entitats.

La qualitat de l'equip professional que integra MID, així com la magnitud dels programes i instal·lacions que aquesta empresa controla directament, ens acredita com una de les empreses més solvents en la gestió del manteniment en instal·lacions esportives de titularitat pública.

Per tant el servei que desenvolupem permet amb gran eficàcia la gestió global i efectiva del manteniment amb la relació directa amb proveïdors, industrials i enginyeries, que col·laboren amb nosaltres per resoldre amb rapidesa qualsevol tipus de problemàtica.

L'equip humà encarregat de la realització de les diferents línies de treball que s'estipulen pertany a l'estructura organitzativa i departamental de l'empresa.

Dins del manteniment d'instal·lacions tenim especial atenció a la prevenció de la legionel·losi als centres on prestem aquest servei. En aquest sentit tenim desenvolupada una clara metodologia de control, programació i execució de tots els registres d'informació així com pròpiament de les actuacions de manteniment a realitzar per preservar el perfecte estat higienicosanitari de les instal·lacions tractades.

Comptem amb una àmplia plantilla de personal qualificat que coneix i domina el manteniment de les instal·lacions tècniques en Centres Esportius i d'altres tipus d'edificis. Tota la plantilla, destinada a realitzar les tasques derivades dels requisits establerts en el RD 865/2003 i el Decret 352/2004, ha realitzat el curs de "Tècnic en Prevenció de la Legionel·losi" de 25 hores i la seva renovació de 10 hores , cada 5 anys, si s'escau. Aquests coneixements s'amplien amb la realització de formacions de reciclatge intern i extern de manera contínua, així com amb altres cursos relacionats en matèria de prevenció de riscos laborals, tractament i manipulació de productes químics, depuració de piscines i manteniment d'instal·lacions esportives.